Bedrijfsvoorwaarden

Bedrijfsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE HAAR BOUW EN ONDERHOUD      

Bedrijfsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE HAAR BOUW EN ONDERHOUD      printversie

1.0 Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de aannemer en de opdrachtgever.
1.2 Door het aangaan van een overeenkomst met de aannemer wordt de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten.

2.0 Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle offertes en prijsopgaven van de aannemer zijn vrijblijvend.
2.2 Tenzij anders aangegeven, hebben alle offertes een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte.

3.0 De overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand, zodra de aannemer in het bezit is van een door opdrachtgever ondertekende schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging of een voor akkoord getekende offerte.
3.2 Bij annulering van de overeenkomst, of een deel daarvan worden voor de gemaakte kosten 10% van de aanneemsom in rekening gebracht. Indien er al materialen besteld zijn dienen deze ook te worden betaald en worden het bezit van de opdrachtgever.

4.0 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4.2 Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren, waaronder lonen, belastingen, invoerrechten en materiaalkosten, zoals deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst golden.
4.3 Wijzigingen in genoemde kostenfactoren die zich voordoen binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, worden niet doorberekend aan de opdrachtgever. Prijsverhogingen die zich echter voordoen na 30 dagen maar vóór dat het werk is begonnen, mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever, mits vóór de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld. Indien een vaste prijs of een richtprijs is overeengekomen, en de prijsverhoging meer bedraagt dan 10% ten opzichte van die overeengekomen prijs, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen is gehouden tot schadevergoeding.

5.0 Levertijden

5.1 De in de overeenkomst genoemde periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient als indicatie te worden beschouwd. De aannemer heeft het recht het werk in gedeelten op te leveren. Indien de werkzaamheden zonder nadere kennisgeving van de aannemer niet in de overeengekomen periode worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever de aannemer schriftelijk in gebreke te stellen.

6.0 Verplichtingen van de aannemer

6.1 De aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond waarop de opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

7.0 Verplichtingen van opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de benodigde vergunningen betreffende de bouw- en/of sloopwerkzaamheden en/of precariorechten tijdig beschikbaar zijn. De opdrachtgever verzorgt tevens de voor de bouwvergunning benodigde bouwtekeningen en/of constructieberekeningen.
7.2 Indien overeengekomen, zal de aannemer de in punt 7.1 genoemde zorgplicht van de opdrachtgever overnemen tegen een vergoeding die in de overeenkomst is vastgelegd, ongeacht of de vergunning wordt verleend of niet.
7.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer ten behoeve van de uitvoering van het werk kosteloos de beschikking heeft over gas, water en elektriciteit. Verder dient de opdrachtgever vrije toegang te verlenen tot alle ruimten in het werk, inclusief toiletten.
7.4 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaam- heden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

8.0 Oplevering

8.1 Oplevering van het werk geschiedt door mededeling van de aannemer aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever van mening is dat het werk nog niet kan worden opgeleverd, dient hij dit op dat moment aan de aannemer te melden en de naar zijn mening nog resterende opleverpunten uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk aan de aannemer mee te delen.

9.0 Garantie

9.1 De aannemer geeft een garantie op het uitgevoerde werk gedurende 6 maanden na de opleveringsdatum ten aanzien van de deugdelijkheid van door hem gebruikte materialen en de toepassing daarvan, en de deugdelijkheid van de door hem gebruikte constructiemethoden.
9.2 Indien de termijn van de fabrieksgarantie op de gebruikte materialen, korter is dan 6 maanden geldt de fabrieksgarantie.
9.3 Beschadigingen aan het werk door omstandigheden van buitenaf, voor zover deze door de aannemer niet hadden kunnen worden voorzien, vallen buiten de garantie. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld verzakkingen, extreme weersinvloeden of explosies.
9.4 Voor de garantie op het plaatsen van isolerend dubbelglas wordt verwezen naar de voorwaarden van de Koninklijke Vereniging "Federatie van Ondernemers in het Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf" (FOSAG). De aannemer garandeert dat het glas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen.
9.5 Buiten de garantie vallen: mechanische en thermische breuk.
9.6 Indien de aannemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen zijn eigendom.
9.7 Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
9.8 De garantie vervalt, indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van de aannemer reparaties aan het geleverde verricht dan wel door derden laat verrichten.

10.0 Overmacht

10.1 Indien de aannemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van haar niet toerekenbare oorzaken, zoals ziekte of staking van personeel en/of onderaannemers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, een en ander voor zover deze omstandigheden niet zijn te wijten aan omstandigheden die de aannemer had kunnen voorkomen of had moeten voorzien, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop de aannemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
10.2 Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een der partijen zal zijn gehouden tot schadevergoeding.

11.0 Eigendom tekeningen en ontwerpen, en eigendomsvoorbehoud

11.1 De door of vanwege de aannemer verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, afbeeldingen, begrotingen en/of calculaties blijven diens eigendom.
11.2 Alle door de aannemer geleverde zaken blijven diens eigendom, totdat de opdrachtgever deze zaken volledig heeft betaald.
11.3 Zodra de voor het werk benodigde producten zich feitelijk op de bouwplaats bevinden, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze producten mocht ontstaan, tenzij deze schade aan grove nalatigheid van de aannemer is te wijten.

12.0 Betaling

12.1 Betaling dient plaats te vinden overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst, hetzij na oplevering hetzij in termijnen. De facturen dienen binnen de betalingstermijn, van 14 dagen te worden voldaan door storting op een van de rekeningen van de aannemer, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
12.2 Indien de opdrachtgever een rekening niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de aannemer, na het verstrijken van de ingebrekestelling het recht het verstrijken van de betalingstermijn, aan de opdrachtgever de wettelijke rente over de uitstaande vordering in rekening te brengen tot het moment van algehele voldoening.
12.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, kan de aannemer tot incasso van de vordering overgaan. Alle kosten die daarmee verband houden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het Besluit Vergoeding Buitenrechtelijke Incassokosten met een minimum van € 250,00 (€ 297,50 inclusief BTW).

13.0 Aansprakelijkheid

13.1 De aannemer is aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever lijdt, mits die schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan de aannemer toe te rekenen tekortkoming, tot een maximum van de vergoeding die haar verzekeraar in het voorkomende geval zal uitkeren.
13.2 Indien de verzekeraar een aan de aannemer toe te rekenen schadegeval niet dekt, zal het totaal van de te vergoeden schade beperkt zijn tot maximaal het voor de opdracht overeengekomen bedrag, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de aannemer.
13.3 De aannemer is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of vervolgschade, zoals het opnemen van vrije dagen door de opdrachtgever of verminderd gebruiksgenot of - indien de opdrachtgever een onderneming is - verminderde goodwill of stagnatie in de geregelde gang van zaken in diens onderneming.
13.4 De aannemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade binnen redelijke termijn te herstellen of ongedaan te maken of het werk opnieuw uit te voeren.
13.5 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
13.6 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
13.7 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
13.8.Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

14.0 Reclames/klachten

14.1 Indien de opdrachtgever klachten heeft over de kwaliteit van de door de aannemer geleverde producten en diensten of indien opdrachtgever van mening is dat de aannemer schade heeft veroorzaakt, moet hij hiervan bij de aannemer schriftelijk melding doen binnen 14 dagen na ontdekking daarvan of na het moment dat het redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt. Indien niet tijdig wordt gereclameerd, vervallen de rechten op herstel of schadevergoeding.
14.2 Ieder recht van reclame vervalt, indien een gebrek of schadegeval niet binnen 6 maanden na ontdekking daarvan schriftelijk bij de aannemer wordt gemeld.
14.3 Indien er sprake is van een tekortkoming of schade, dient de opdrachtgever de aannemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen en vervolgens in staat stellen de veronderstelde gebreken of schade op juistheid te onderzoeken (eventueel door een onafhankelijke deskundige). Indien blijkt dat het om een gegronde klacht gaat, heeft de aannemer het recht de werkzaamheden alsnog deugdelijk uit te voeren c.q. de schade te herstellen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden blijvend onmogelijk is.

15.0 Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de aannemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de aannemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland.


1.0 Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de aannemer en de opdrachtgever.
1.2 Door het aangaan van een overeenkomst met de aannemer wordt de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten.

2.0 Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle offertes en prijsopgaven van de aannemer zijn vrijblijvend.
2.2 Tenzij anders aangegeven, hebben alle offertes een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte.

3.0 De overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand, zodra de aannemer in het bezit is van een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging of een door beide partijen voor akkoord getekende offerte.
3.2 Bij annulering van de overeenkomst, of een deel daarvan worden voor de gemaakte kosten 10% van de aanneemsom in rekening gebracht. Indien er al materialen besteld zijn dienen deze ook te worden betaald en worden het bezit van de opdrachtgever.

4.0 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4.2 Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren, waaronder lonen, belastingen, invoerrechten en materiaalkosten, zoals deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst golden.
4.3 Wijzigingen in genoemde kostenfactoren die zich voordoen binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, worden niet doorberekend aan de opdrachtgever. Prijsverhogingen die zich echter voordoen na 30 dagen maar vóór dat het werk is begonnen, mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever, mits vóór de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld. Indien een vaste prijs of een richtprijs is overeengekomen, en de prijsverhoging meer bedraagt dan 10% ten opzichte van die overeengekomen prijs, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen is gehouden tot schadevergoeding.

5.0 Levertijden

5.1 De in de overeenkomst genoemde periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient als indicatie te worden beschouwd. De aannemer heeft het recht het werk in gedeelten op te leveren. Indien de werkzaamheden zonder nadere kennisgeving van de aannemer niet in de overeengekomen periode worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever de aannemer schriftelijk in gebreke te stellen.

6.0 Verplichtingen van de aannemer

6.1 De aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond waarop de opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

7.0 Verplichtingen van opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de benodigde vergunningen betreffende de bouw- en/of sloopwerkzaamheden en/of precariorechten tijdig beschikbaar zijn. De opdrachtgever verzorgt tevens de voor de bouwvergunning benodigde bouwtekeningen en/of constructieberekeningen.
7.2 Indien overeengekomen, zal de aannemer de in punt 7.1 genoemde zorgplicht van de opdrachtgever overnemen tegen een vergoeding die in de overeenkomst is vastgelegd, ongeacht of de vergunning wordt verleend of niet.
7.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer ten behoeve van de uitvoering van het werk kosteloos de beschikking heeft over gas, water en elektriciteit. Verder dient de opdrachtgever vrije toegang te verlenen tot alle ruimten in het werk, inclusief toiletten.
7.4 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaam- heden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

8.0 Oplevering

8.1 Oplevering van het werk geschiedt door mededeling van de aannemer aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever van mening is dat het werk nog niet kan worden opgeleverd, dient hij dit op dat moment aan de aannemer te melden en de naar zijn mening nog resterende opleverpunten uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk aan de aannemer mee te delen.

9.0 Garantie

9.1 De aannemer geeft een garantie op het uitgevoerde werk gedurende 6 maanden na de opleveringsdatum ten aanzien van de deugdelijkheid van door hem gebruikte materialen en de toepassing daarvan, en de deugdelijkheid van de door hem gebruikte constructiemethoden.
9.2 Indien de termijn van de fabrieksgarantie op de gebruikte materialen, korter is dan 6 maanden geldt de fabrieksgarantie.
9.3 Beschadigingen aan het werk door omstandigheden van buitenaf, voor zover deze door de aannemer niet hadden kunnen worden voorzien, vallen buiten de garantie. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld verzakkingen, extreme weersinvloeden of explosies.
9.4 Voor de garantie op het plaatsen van isolerend dubbelglas wordt verwezen naar de voorwaarden van de Koninklijke Vereniging "Federatie van Ondernemers in het Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf" (FOSAG). De aannemer garandeert dat het glas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen.
9.5 Buiten de garantie vallen: mechanische en thermische breuk.
9.6 Indien de aannemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen zijn eigendom.
9.7 Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
9.8 De garantie vervalt, indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van de aannemer reparaties aan het geleverde verricht dan wel door derden laat verrichten.

10.0 Overmacht

10.1 Indien de aannemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van haar niet toerekenbare oorzaken, zoals ziekte of staking van personeel en/of onderaannemers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, een en ander voor zover deze omstandigheden niet zijn te wijten aan omstandigheden die de aannemer had kunnen voorkomen of had moeten voorzien, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop de aannemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
10.2 Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een der partijen zal zijn gehouden tot schadevergoeding.

11.0 Eigendom tekeningen en ontwerpen, en eigendomsvoorbehoud

11.1 De door of vanwege de aannemer verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, afbeeldingen, begrotingen en/of calculaties blijven diens eigendom.
11.2 Alle door de aannemer geleverde zaken blijven diens eigendom, totdat de opdrachtgever deze zaken volledig heeft betaald.
11.3 Zodra de voor het werk benodigde producten zich feitelijk op de bouwplaats bevinden, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze producten mocht ontstaan, tenzij deze schade aan grove nalatigheid van de aannemer is te wijten.

12.0 Betaling

12.1 Betaling dient plaats te vinden overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst, hetzij na oplevering hetzij in termijnen. De facturen dienen binnen de betalingstermijn, van 14 dagen te worden voldaan door storting op een van de rekeningen van de aannemer, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
12.2 Indien de opdrachtgever een rekening niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de aannemer, na het verstrijken van de ingebrekestelling het recht het verstrijken van de betalingstermijn, aan de opdrachtgever de wettelijke rente over de uitstaande vordering in rekening te brengen tot het moment van algehele voldoening.
12.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, kan de aannemer tot incasso van de vordering overgaan. Alle kosten die daarmee verband houden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het Besluit Vergoeding Buitenrechtelijke Incassokosten met een minimum van € 250,00 (€ 297,50 inclusief BTW).

13.0 Aansprakelijkheid

13.1 De aannemer heeft een doorlopende CAR-verzekering (Construction all risks-verzekering) afgesloten voor materiële schaden die tijdens het bouwproces op of rond de bouwplaats ontstaan. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever lijdt, mits die schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan de aannemer toe te rekenen tekortkoming, tot een maximum van de vergoeding die haar verzekeraar in het voorkomende geval zal uitkeren.
13.2 Indien de verzekeraar een aan de aannemer toe te rekenen schadegeval niet dekt, zal het totaal van de te vergoeden schade beperkt zijn tot maximaal het voor de opdracht overeengekomen bedrag, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de aannemer.
13.3 De aannemer is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of vervolgschade, zoals het opnemen van vrije dagen door de opdrachtgever of verminderd gebruiksgenot of - indien de opdrachtgever een onderneming is - verminderde goodwill of stagnatie in de geregelde gang van zaken in diens onderneming.
13.4 De aannemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade binnen redelijke termijn te herstellen of ongedaan te maken of het werk opnieuw uit te voeren.
13.5 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
13.6 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
13.7 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
13.8.Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

14.0 Reclames/klachten

14.1 Indien de opdrachtgever klachten heeft over de kwaliteit van de door de aannemer geleverde producten en diensten of indien opdrachtgever van mening is dat de aannemer schade heeft veroorzaakt, moet hij hiervan bij de aannemer schriftelijk melding doen binnen 14 dagen na ontdekking daarvan of na het moment dat het redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt. Indien niet tijdig wordt gereclameerd, vervallen de rechten op herstel of schadevergoeding.
14.2 Ieder recht van reclame vervalt, indien een gebrek of schadegeval niet binnen 6 maanden na ontdekking daarvan schriftelijk bij de aannemer wordt gemeld.
14.3 Indien er sprake is van een tekortkoming of schade, dient de opdrachtgever de aannemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen en vervolgens in staat stellen de veronderstelde gebreken of schade op juistheid te onderzoeken (eventueel door een onafhankelijke deskundige). Indien blijkt dat het om een gegronde klacht gaat, heeft de aannemer het recht de werkzaamheden alsnog deugdelijk uit te voeren c.q. de schade te herstellen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden blijvend onmogelijk is.

15.0 Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de aannemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de aannemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland.

Nieuwe reacties

15.09 | 10:18

Maar is inmiddels allemaal duidelijk en in gang gezet, dank!
mvg Peter Paternotte

05.06 | 14:24

Geachte heer van de Haar, begin deze week stuurde ik een email over een verbouwing van mijn badkamer. Is die wel doorgekomen? Graag bericht of die ontvangen is.